دکتر میرمعصومی

بایگانی علام تخمدان پلی کیستیک

سندرم تخمدان پلی کیستیک
بیماری های ناحیه تناسلی

سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)

سندرم تخمدان پلی کیستیک به انگلیسی PCOS به عنوان بک بیماری شایع شناخته می‌شود که امروزه دختران و خانم های جوان را به خود درگیر